Komunikat WGiD ws. licencji trenerskich w sezonie 2017/2018

Szanowni Państwo,

Wydział Gier i Dyscypliny informuje, że wydanie licencji trenerskich na sezon 2017/2018 nastąpi po pozytywnej weryfikacji. Uprawnienia będą przyznawane osobom, które spełnią warunki zapisane w art. 25 Ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, a w szczególności pkt. 3 w/w artykułu tj.:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o których mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm. 39)

Wszystkie osoby chcące prowadzić zespół muszą do dnia 5 września 2017 złożyć oświadczenie o niekaralności. Oświadczenia należy składać na przygotowanym druku. Osoby posiadające tytuł Trenera (wszystkie klasy tj. II, I i M) oraz „Instruktora sportu z piłki siatkowej” mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentującą posiadane uprawnienia (dopuszczalny skan).

Osoby nie posiadające wyżej wymienionych tytułów, chcące prowadzić zespoły, mają obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie licencji do Wydziału Gier i Dyscypliny. Należy również udokumentować posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Licencje zostaną przyznane przez WGiD po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta WGiD ds. właściwych rozgrywek.

 

DRUK OŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER MEDIALNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ